aktuality – 17. mája 2023

Open call na rezidenciu TBCK Forward Perform 2023

Slovenskú verziu open callu nájdete nižšie.

The TBCK Forward residency program focuses on women artists and cultural professionals from Central and Eastern Europe (Czech Republic, Poland, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia). The Perform program is open to the fields of performing arts, physical theater, contemporary dance and new circus.

We invite proposals for projects at any stage of development (research, creation, development, or revision of an existing work) from individual artists or collectives. For this call, we will be giving particular attention to proposals from artists who have ambition to reflect and to strengthen the rights and position of women worldwide.

We are most interested in projects grounded in experimental or research-based practices in the performing arts — generally, theater, dance, or performance. We welcome proposals that approach or involve other practices or disciplines.

Submit applications to the online form, link: https://forms.gle/hFK3VmicdjiHsCZV8 by May 31st, 2023 

Conditions 

 • Applicants for a two weeks residency at the Tabačka Kulturfabrik cultural center in Košice must be permanent residents of one of the countries listed above. 
 • Selected artists or professionals working in the field of culture will present the result of their stay at the end of the residency. The form of the presentation is open and depends on the focus of the artist-in-residence. 
 • Tabačka Kulturfabrik will provide workspace and support in finding resources, materials and contacts. If technical support is needed, it is important to mention this already in the application in the description of the activity the author / creative collective will be involved in during the residency.

What do we provide

 • During the residency the authors will have covered travel expenses for the return trip to Košice
 • Accommodation for two weeks within the walking distance from Tabačka Kulturfabrik (optimum for max. 4 participants)
 • Stipendium 1000€
 • Access to the BLACK BOX at Tabacka Kulturfabrik and shared use of the common spaces MID BOX
 • One main meal a day at Tabačka Bistro during the working day.
 • Free entrance to the Tabčka events

Application

In order to be included in a selection it is necessary to fill in an APPLICATION FORM (link: https://forms.gle/hFK3VmicdjiHsCZV8 ) which includes: 

 • a brief description of your project (PDF)
 • links to video or other material concerning to project
 • link to website or online portfolio
 • an indicative time for the residency between July-September 2023. (Proposed dates are not binding on the residency organisers.)

Please send your questions to the email: zuz@tabacka.sk by May 31st, 2032. 

Selection of residency participants / creative collective shall be presented by a committee composed of a representative of an expert community, representative of the cultural center and the dramaturgist of the TBCK forward residency program. Selected participants / creative collective will be contacted via email by June 5th, 2023. Beginning of the first residency is planned on July 1st,  2023. 

TBCK forward is supported using public funding by Slovak Arts Council

Tabačka Kulturfabrik is a cultural center and an open zone for art, creativity and cooperation. It is an unmissable cultural point of the city and the region, a place for presentation and production of various genres of contemporary art (concerts, theater, dance, new circus, exhibitions, multicultural events, interactive installations, workshops, lectures) and a number of community activities. With its activity it supports an open way of thinking, creativity, provides an educational background and develops critical thinking.

SK:

Rezidenčný program TBCK Forward perform sa zameriava na umelkyne profesionálky a umelcov profesionálov pracujúcich v oblasti kultúry zo strednej a východnej Európy (Česko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Slovensko Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Kosovo, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Severne Macedónsko). Program je otvorený pre oblasť scénického umenia, fyzického divadla, súčasného tanca a nového cirkusu.

Pozývame návrhy projektov v akomkoľvek štádiu vývoja (výskum, tvorba, vývoj alebo revízia existujúceho diela) od individuálnych umelkýň alebo kolektívov. V rámci tejto výzvy budeme venovať osobitnú pozornosť návrhom umelkýň / umelcov ktoré/í, majú ambíciu reflektovať a posilniť práva a postavenie žien na celom svete. 

Najviac nás zaujímajú projekty založené na experimentálnych alebo výskumných postupoch v oblasti scénického umenia – všeobecne, divadla, tanca alebo performance. Vítame návrhy, ktoré sa približujú alebo zahŕňajú iné postupy alebo disciplíny.

Online prihlasovací formulár, link: https://forms.gle/hFK3VmicdjiHsCZV8 zasielajte do 31. mája 2023

Podmienky

 • Záujemkyne / záujemci o dvojtýždňový rezidenčný pobyt v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik v Košiciach musia mať trvalé bydlisko v jednej z vyššie uvedených krajín. 
 • Vybrané umelkyne / umelci alebo profesionálky / profesionáli  pracujúci v oblasti kultúry odprezentujú na konci rezidencie výsledok svojho pobytu. Podoba prezentácie je otvorená a závisí od zamerania rezidentky. 
 • Tabačka Kulturfabrik zabezpečí pracovný priestor a podporu pri hľadaní zdrojov, materiálov a kontaktov. V prípade potreby technickej podpory je dôležité o tom informovať už v žiadosti v popise činnosti, ktorej sa na rezidencii bude autorka /autor / tvorivý kolektív  venovať. 

Čo poskytujeme

 • Počas pobytu budú autorkám / autorom uhradené výdavky na spiatočnú cestu do Košíc.
 • Ubytovanie počas dvoch týždňov v dochádzkovej vzdialenosti od Tabačky Kulturfabrik (optimálne pre max. 4 účastníkov)
 • Štipendium 1000€
 • Prístup do BLACK BOX v Tabačke Kulturfabrik a zdieľanie spoločných priestorov MID BOX
 • Jedno hlavné jedlo denne v Tabačka bistre počas pracovného dňa. 
 • Vstupy na podujatia kultúrneho centra zdarma

Prihláška

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho FORMULÁRA (link: https://forms.gle/hFK3VmicdjiHsCZV8 ), ktorý obsahuje: 

 • nahratie stručného opisu vášho projektu (PDF)
 • link na video alebo iný materiál súvisiaci z projektom 
 • link na webovú stránku alebo online portfolio
 • orientačný čas realizácie rezidencie v termíne júl-september 2023. (Návrhy termínov nie sú záväzné pre organizátorov rezidencie.) 

Prípadné otázky posielajte na email: zuz@tabacka.sk do 31. mája 2023. 

Výber rezidentiek / rezidentov / tvorivých kolektívov predstaví komisia zložená zo zástupkyne odbornej verejnosti, zástupcu kultúrneho centra a dramaturgičky rezidenčného programu TBCK forward. Vybrané rezidentky / rezidenti / tvorivé kolektívy budú kontaktované mailom do 5. júna 2023. Začiatok prvej rezidencie je plánovaný 1. júla 2023. 

Realizáciu TBCK forward z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tabačka Kulturfabrik je kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia (koncerty, divadlo, tanec, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky) a množstva komunitných aktivít. Svojou činnosťou podporuje otvorený spôsob zmýšľania, kreativitu, poskytuje vzdelanostné zázemie a rozvíja kritické myslenie.