aktuality – 13. februára 2024

Otvorená výzva pre umelcov*kyne: “Reimagining Realities”

For english scroll below

Otvorená výzva pre umelcov*kyne: “Reimagining Realities”

Medzinárodný umelecký projekt “Reimagining Realities” pozostáva z interdisciplinárnej spolupráce počas rezidencie, ktorá spája umelcov*kyne z Tabačky Kulturfabrik na Slovensku a Carbon Art Residency na Ukrajine. 

Cieľom tejto iniciatívy je ponoriť sa do komplexných tém, ako sú vojnové skúsenosti, klimatická zmena, digitálne nástroje v konflikte, odpor a hlboký vplyv propagandy na pamäť a spoločenské myslenie. Ústredným bodom projektu je podpora nadnárodnej spolupráce a prezentácia umeleckých diel zaoberajúcich sa témou “Reimagining Realities” v rôznych krajinách zapojených do programu Kreatívna Európa.

Do projektu hľadáme umelcov*kyne, ktorí*é sa venujú novým médiám alebo performatívnym druhom umenia, aby vytvorili site-specific dielo na tému “Reimagining Realities“, ktoré vznikne počas dvojtýždňovej rezidencie v Smolníku a bude prezentované na festivale 66 hodín. 

Prihlásiť sa môžete do 10.3. vyplnením tohto formuláru: https://forms.gle/SHsExN17SjthzqgM8

Ciele:

  • Kultúrna výmena: Podporovať spoluprácu medzi umelcami*kyňami z rôznych prostredí.
  • Umelecké skúmanie: Skúmať témy digitálnych nástrojov vo vojnovom období, klimatickej zmeny a vojny, odporu a vplyvu propagandy na spoločenské vnímanie.
  • Zapojenie komunity: Spojenie so širšou komunitou prostredníctvom verejných prezentácií a výstav.
  • Revitalizácia: Prispieť k tvorivej transformácii obce Smolník na Slovensku prostredníctvom umeleckých intervencií a podeliť sa o perspektívy revitalizácie komunity v ukrajinskom kontexte.

Harmonogram realizácie:

31.1 – 28. 2. vyhlásenie otvorenej výzvy pre umelcov, pozvanie 10 umelcov (jednotlivcov a kolektívov) z Ukrajiny a Slovenska.

Marec – séria online stretnutí na predstavenie, prezentáciu rezidenčného priestoru a diskusiu o projektových nápadoch, určenie potrebného vybavenia a požiadaviek.

5. – 19.5 – rezidenčná fáza: Umelci*kyne strávia minimálne dve noci v Smolníku s cieľom navzájom sa spoznať a preskúmať lokalitu. V Košiciach budú mať umelci*kyne priestor na intenzívnu prácu, rozvoj a testovanie a experiment v priestore Black Box.

Jún – séria online stretnutí, brainstorming a finalizácia projektu.

Od 12.7 – príprava, skúšky a inštalácia exponátov na festival “66 hodín”.

18. – 21.7 2024 – termíny festivalu: prezentácia audiovizuálnych predstavení a diel verejnosti.

Umelcom poskytneme: 

  • Diéty vo výške 75€ na deň
  • Ubytovanie
  • Preplatenie cestovných nákladov
  • Produkčné a technické zabezpečenie projektu na základe dohody s produkčným tímom Tabačky Kulturfabrik

Tento projekt poskytuje nielen platformu na tvorivé vyjadrenie, ale prostredníctvom umeleckých intervencií prispieva aj k revitalizácii znevýhodnenej oblasti. Podporuje medzikultúrnu výmenu, zapojenie verejnosti a pretvára vnímanie. Rezidencia slúži ako platforma pre umelcov*kyne, ktorí*é môžu prezentovať svoje diela na medzinárodnej úrovni, prispieva k rozvoju diskurzu okolo “Reimagining Realities” a zároveň posilňuje kultúrne väzby medzi Ukrajinou a ostatnými krajinami Kreatívnej Európy. Pridajte sa k nám na tejto transformačnej ceste, kde sa umenie stáva mocným nástrojom na reimagináciu reality a budovanie mostov medzi rôznymi komunitami.

Vzhľadom na vyššie uvedené vyzývame umelcov*kyne nových médií a performatívnych umení, aby predložili svoje projekty na tému “Reimagining Realities”. Tešíme sa na vaše prihlášky do 28. februára 2024.

Projekt Reimagining Realities realizuje Tabačka Kulturfabrik n.o. s podporou nadácie IZOLYATSIA, Trans Europe Halles a Malý Berlín a je spolufinancovaný z programu ZMINA: Rebuilding, ktorý vznikol s podporou Európskej únie v rámci vyhradenej výzvy na podporu ukrajinských vysídlencov a ukrajinského kultúrneho a kreatívneho sektora.

Kontakt: Zuzana Kupcová, zuzka@tabacka.sk

————————-

EN: Open Call for Artists: Transnational Artistic Showcase “Reimagining Realities”

The Transnational Artistic Showcase “Reimagining Realities” is an interdisciplinary collaboration residency that unites artists from Tabacka Kulturfabrik in Slovakia and Carbon Art Residency in Ukraine. 

This initiative seeks to delve into complex themes such as wartime experiences, climate change, digital tools in conflict, resistance, and the profound impact of propaganda on memory and societal mindset. The project’s focal point is to foster transnational collaborations and showcase artworks addressing the theme of ‘Reimagining Realities’ across various Creative Europe countries.

You can apply until 28.2. by filling in this form: https://forms.gle/SHsExN17SjthzqgM8

Objectives:
Cultural Exchange. Encourage collaboration among artists from diverse backgrounds.
Artistic Exploration. Investigate themes of digital tools in wartime, climate change and war, resistance, and the impact of propaganda on societal perceptions.
Community Engagement. Connect with the wider community through public presentations and exhibitions.
Revitalization. Contribute to the creative transformation of the village of Smolník in Slovakia through artistic interventions and share perspectives on community revitalization in the Ukrainian context.

Implementation Schedule:
January 31st – launching an open call for artists, inviting 10 artists (individuals and collectives) from Ukraine and Košice.
February 28th – deadline for open call
March – series of online sessions for introduction, residency space presentation, and discussing project ideas, determination necessary equipment and requirements.
5th-19th May – Residency Phase: Artists spend two nights in Smolník for team-building and site observation. Explore Košice, visit spaces, and engage in artist talks. Intensive work in the Black Box space, developing and testing project ideas. Artists collaborate, experiment, and refine their works.
June – series of online sessions for final brainstorming and project finalization.
Starting from 12 July – prepare, rehearse, and set up exhibits for the “66 hodín” Festival.
18-21 July 2024 – Festival Dates: showcase audiovisual performances and exhibits to the public.

What do we provide to artists:
Per diem 75€ per day
Accommodation
Reimbursement of travel expenses
Production and technical support for the project on the basis of an agreement with the production team of Tabačka Kulturfabrik

This project not only provides a platform for creative expression but also contributes to the revitalization of an underprivileged area through artistic interventions. It fosters cross-cultural exchange, public engagement, and reshapes perceptions. The residency serves as a platform for artists to showcase their works internationally, contributing to discourse around ‘Reimagining Realities’ while strengthening cultural ties between Ukraine and other Creative Europe countries. Join us in this transformative journey where art becomes a powerful tool for reimagining realities and building bridges between diverse communities.

Considering up above we invite new media artists and performers to submit their projects on the theme “Reimagining Realities”. Looking forward to your applications until February 28, 2024.

The Reimagining Realities project is implemented by Tabačka Kulturfabrik n.o. with support of IZOLYATSIA foundation, Trans Europe Halles and Malý Berlín and co-financed by the ZMINA: Rebuilding program, created with the support of the European Union under a dedicated call for proposals to support Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors.

Contact: Zuzana Kupcová, zuzka@tabacka.sk