aktuality – 20. apríla 2022

Rezidenčný program TBCK forward

Dávame do pozornosti príležitosť pre autorky dokumentárnych filmov.

Rezidenčný program TBCK forward je určený autorkám dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy (Česko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Slovensko  Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Kosovo, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Severne Macedónsko). Vzhľadom na súčasnú situáciu bude minimálne jedno rezidenčné miesto určené autorke/režisérke z Ukrajiny. 

Online prihlasovací formulár zasielajte do 26. mája 2022.

 

Podmienky

 

 • Prihlásiť sa môžu autorky/režisérky majúce za sebou natočenie minimálne jedného dokumentu, ktorý bol verejne premietaný v kine, na festivale, v TV vysielaní alebo na online platforme. 

 

 • Záujemkyne o jednomesačný rezidenčný pobyt v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik v Košiciach musia mať trvalé bydliskom v jednej z vyššie uvedených krajín. 

 

 • Vybrané dokumentaristky počas rezidencie vytvoria krátky dokument s ľubovoľnou témou s ženskou hlavnou hrdinkou. Výsledný dokument bude v premiére uvedený v rámci programu Kina Tabačka.

 

 • Okrem príležitosti uvažovať nad vlastnou prácou a budúcnosťou, dostanú v podpornom prostredí rezidencie možnosť predstaviť svoju prácu prostredníctvom rozhovoru a podcastu publikovaného na webe Tabačky Kulturfabrik.

 

 • V prípade potreby, Tabačka Kulturfabrik zabezpečí základné technické podmienky na vytvorenie diela. Predpokladom je, že prihlásené autorky/dokumentaristky dokážu samostatne ovládať kameru, podpora pri strihu bude v prípade potreby zabezpečená. 

 

Čo poskytujeme

 • Počas pobytu budú autorkám uhradené výdavky na spiatočnú cestu do Košíc.
 • Ubytovanie na jeden mesiac v dochádzkovej vzdialenosti od Tabačky Kulturfabrik 
 • Štipendium 500€
 • Jedno hlavné jedlo denne v Tabačka bistre počas pracovného dňa. 
 • Vstupy na podujatia kultúrneho centra zdarma

 

Prihláška

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho FORMULÁRA, ktorý obsahuje: 

 • nahratie stručného CV (PDF)
 • nahratie krátke synopsie diela, na ktorom budete počas rezidencie pracovať (PDF)
 • online odkaz na minimálne jeden verejne uvedený film s anglickými titulkami
 • orientačný čas realizácie rezidencie v termíne júl-september 2022. (Návrhy termínov nie sú záväzné pre organizátorov rezidencie.) 

 

Prípadné otázky posielajte na email: zuzka@tabacka.sk do 16. mája 2022. 

 

Výber rezidentiek predstaví komisia zložená zo zástupkyne odbornej verejnosti, zástupcu kultúrneho centra a dramaturgičky rezidenčného programu TBCK forward. Vybrané rezidentky budú kontaktované mailom do 31. mája 2022. Začiatok prvej rezidencie je plánovaný 1. júla 2022. 

Realizáciu TBCK forward z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tabačka Kulturfabrik je kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia (koncerty, divadlo, tanec, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky) a množstva komunitných aktivít. Svojou činnosťou podporuje otvorený spôsob zmýšľania, kreativitu, poskytuje vzdelanostné zázemie a rozvíja kritické myslenie.

 

TBCK forward 

 

– opportunity for female authors of documentary films 

Submit applications to the online form by May 26th, 2022 

 

The residency program TBCK forward is intended for female authors of documentary films from Central and Eastern Europe (Czech Republic, Poland, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia). 

Given the current situation, there will be at least one residency for an author / director from Ukraine.

 

Conditions 

 

 • Applications can be submitted by the female authors/directors who have made at least one documentary which was publicly screened in a cinema, at a festival, on TV or on an online platform. 

 

 • Applicants applying to the one-month residency in the cultural centre Tabačka Kulturfabrik in Košice must have a permanent address in one of the countries mentioned above. 

 

 • During the residency the selected documentarians will make a short documentary on any topic conditioned by a female main character. The final documentary will be premiered as part of the program of the Cinema Tabačka.

 

 • In addition to having an opportunity to reflect on their own work and future in a supportive environment they will get a chance to present their work in the interview and podcast published on the website of Tabačka Kulturfabrik. 

 

 • If necessary, Tabačka Kulturfabrik shall provide a basic technical support for the work. It is assumed that applying authors/documentarians will be able to operate the camera themselves, support in editing shall be provided if necessary.  

 

What do we provide

 • During the residency the authors will have covered travel expenses for the return trip to Košice
 • Accommodation for one month within the walking distance from Tabačka Kulturfabrik
 • Stipendium 500€
 • One main meal a day at Tabačka Bistro during the working day.
 • Free entrance to the Tabčka events

 

Application

In order to be included in a selection it is necessary to fill in an APPLICATION FORMwhich includes: 

 • upload a brief CV (PDF)
 • upload a short synopsis of the film you will be working on during your residency 
 • online link to at least one publicly screened film with English subtitles
 • time suggestion of the residency between July – September 2022. (Suggestions of the time of residency are not binding for the organizers of the residency.) 

 

Please send your questions to the email: zuzka@tabacka.sk by May 26th, 2022. 

 

Selection of residency participants shall be presented by a committee composed of a representative of an expert community, representative of the cultural centre and the dramaturgist of the TBCK forward residency program. Selected participants will be contacted via email by May 31st, 2022. Beginning of the first residency is planned on July 1st,  2022. 

 

TBCK forward is supported using public funding by Slovak Arts Council. 

 

Tabačka Kulturfabrik is a cultural centre and an open zone for art, creativity and cooperation. It is an unmissable cultural point of the city and the region, a place for presentation and production of various genres of contemporary art (concerts, theatre, dance, new circus, exhibitions, multicultural events, interactive installations, workshops, lectures) and number of community activities. With its activity it supports an open way of thinking, creativity, provides an educational background and develops a critical thinking. www.tabacka.sk