aktuality – 18. decembra 2020

Budúcnosť revitalizácie Mlynského náhonu v Košiciach

V Tabačke Kulturfabrik máme radosť. Potešili nás výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“. Je to preto, že riešené územie sa nás priamo dotýka a aj preto, že Tabačka Kulturfabrik sa spolu s partnermi a spolupracovníkmi, ktorí zdieľajú podobné vízie návratu vody do mesta, zaoberala už v časoch kandidatúry Košíc na Európske hlavné mesto kultúry. Vtedy bol projekt s názvom “Voda v meste” aj jednou z tém kandidatúry. V roku 2013 sa v rámci iniciatívy “Návrat vody do mesta”, za ktorou stáli Peter Radkoff, Peter Kočiš, Peter Vrábeľ a Zuzana Pacáková realizoval 24-hodinový multimediálny projekt, počas ktorého bola od 22. júna prvýkrát premávka na štvorprúdovke v Mlynskom náhone na dva dni odstavená. Priestor bol uvoľnený pre umelcov, diskusie o vode, jej význame pre mesto a pre obyvateľov mesta, ktorí si mohli počas prechádzky v Mlynskom náhone vychutnávať imaginárny pocit blízkosti vody sprítomnený v jednotlivých inštaláciách, pokoj od bežnej premávky a program prezentovaný zapojenými umelcami.

Odvtedy sme sa v Tabačke Kulturfabrik Mlynskému náhonu venovali intenzívne ďalej. Realizovali sme niekoľko odborných workshopov, seminárov, umeleckých intervencií, stretnutí s rôznymi odborníkmi, architektmi a aktivistami. Do aktivít spojených s Mlynským náhonom sa aktívne zapojili spolupracovníci a partneri sídliaci v Tabačke  – Pavol Mészáros a Peter Beňo z HUBa coworkingu, architekt Matúš Človieček a Martin Kossuth z grafického štúdia 436. Kontinuálne sme túto tému komunikovali s mestom a KSK a v roku 2018 sme vytvorili v Tabačke Kulturfabrik priestor pre pravidelné stretávanie sa lokálnych aktivistov a odbornikov, zaoberajúcich sa touto problematikou. K diskusiám o téme sme pozvali viacerých aktérov a našich partnerov, ktorí sa zaoberajú urbanizmom, či angažovaním verejnosti do tvorby miest, ako napríklad Spolka, Jemné zásahy Bratislava, Ufa-Fabrik Berlín a Gabu Haindl Architekten Viedeň, ktorí prispeli svojimi skúsenosťami a know-how. 

MORE Košice, autori projektu architekti Matúš Človieček a Martin Kossuth.

Veríme, že aj vďaka nášmu aktívnemu prístupu a systematickej podpore sa u nás následne sformovala skupina tých najaktívnejších občanov, ktorí pod vedením Eugena Ščavnického založili občianske združenie Mlynský náhon. A práve toto združenie dokázalo v spolupráci s mestom Košice pripraviť kvalitné podklady k súťažnému dialógu, participovať na jeho procese a doviesť ho k úspešnému výsledku. Touto cestou by sme chceli všetkým vyššie spomenutým vyjadriť vďaku za ich prácu a angažovanosť, bez ktorej by celý tento proces nemal patričnú váhu a kvalitu.

Workshop za účasti architektov a urbanistov zo zahraničia. Tabačka Kulturfabrik –  HUBa coworking, 2016.

V Tabačke Kulturfabrik máme radosť, že víťazný projekt zohľadňuje citlivo a s rešpektom vzťah k jednotlivým zónam celého riešeného územia Mlynského náhonu od Aničky až po územie nášho bezprostredného okolia. Teší nás, ako víťazný projekt bratislavského kolektívu okolo Ing. arch. Tomáša Hanáčka dokázal vyťažiť z kvalít a možností daného územia, jednotlivých funkcií budov a dotknutých stakeholderov. Víťazom súťaže blahoželáme.

To, že mnoho zaujímavých a relevantných riešení ponúkajú aj ostatné ocenené návrhy, je dokladom vysokej kvalite súťaže. Môžeme povedať, že prvá fáza je úspešne za nami,  zároveň si však uvedomujeme, že až tá nasledujúca – realizačná bude finálna a určí reálny charakter celej oblasti. Počas nej bude potrebné aj naďalej viesť s mestom odborný dialog, zaručiť širokú participáciu aktívnych občanov a dotiahnuť všetky potrebné detaily. Tabačka Kulturfabrik bude rada opäť pri tom a poskytne svoje personálne a priestorové možnosti všade, kde bude môcť k úspešnej realizácii návrhu pomôcť. 

Riešenie prepojenia Tabačky a hotela Yasmin z víťazného návrhu kolektív Hanáček – Fejo – Gloneková

Ako pri každom projekte je práce od návrhu k realizácii veľa, ale samotný priebeh ako aj výsledky súťaže nám dodávajú chuť a sú signálom veľmi reálneho a seriózneho prístupu mesta Košice k téme Mlynského náhonu. To všetko nám dáva nádej aj na jeho úspešnú realizáciu a budúcnosť, v ktorej plánujeme postupné budovanie Kreatívnej štvrte a Živého námestia. Ide o rozsiahlejšiu a dlhodobú víziu novej mestskej štvrte, prirodzene sústredenej okolo plánovaného kreatívneho centra na Strojárenskej ul., Tabačky Kulturfabrik a Mlynského náhonu, v ktorej má dôležité  postavenie kultúrny a kreatívny priemysel.

Veríme, že snaha všetkých zainteresovaných strán vyústi do kvalitného riešenia, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta a zatraktívni  Košice nielen pre ich obyvateľov, ale aj návštevníkov. 

V Tabačke Kulturfabrik vnímame ako veľmi dôležité jedno z našich poslaní, a to vytváranie zázemia pre skvalitňovanie verejných diskurzov a participáciu aktérov z rôznych oblastí života v našom meste a regióne. 

Ukážka z  prezentácie Koncepcie novej kreatívnej štvrte – autori: Peter Radkoff, Peter Beňo, Pavol Mészáros

Podrobnejšie informácie, vrátane finálnych návrhov súťažiacich, nájdete na stránke:

https://mlynskynahon.sk/vyhodnotenie-druhej-etapy-sutaze/

Čítajte viac