Pravidlá Tabačky

 

 

Kamerový systém a GDPR

Tabačka Kulturfabrik monitoruje niektoré priestory kamerovým systémom, aby chránila majetok a ľudí, ktorí sa v nich pohybujú.

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému, ktorý vytvára a ukladá obrazový záznam o osobách, ktoré sa pohybujú vo verejne prístupných priestoroch budovy na Gorkého 2 v Košiciach a v bezprostrednom okolí vstupných brán tejto budovy. Jedna kamera, umiestnená na paneli pri vstupe do budovy na Gorkého 2 v Košiciach (ktorú tiež spravuje Tabačka Kulturfabrik), čiastočne sníma aj časť chodníka a cesty priamo pred vstupnou bránou z ulice do budovy.

Tabačka Kulturfabrik takto spracúva osobné údaje na základe § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, teda takýmto spôsobom dohliada, aby si jej zamestnanci plnili svoje pracovné úlohy.
Tabačka Kulturfabrik takto spracúva osobné údaje tiež na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda takýmto spôsobom chráni svoje záujmy, ktorými sú predchádzanie kriminalite a udržovanie bezpečnosti v budove a jej okolí.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záznam získaný kamerovým systémom je spracúvaný po dobu deväťdesiatich kalendárnych dní; po jej uplynutí je zmazaný. Jedine v prípade, ak by to bolo potrebné na vyšetrovanie podozrenia z trestného činu alebo priestupku, môže byť záznam spracúvaný dlhšie, ale len na nevyhnutnú dobu. Potom bude bez odkladu zmazaný.


FUNGOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Záznamy snímané kamerami sú automaticky prenášané prostredníctvom vyhradenej infraštruktúry a ukladané do dátového úložiska na ich archivovanie. Po uplynutí deväťdesiatich kalendárnych dní sú kamerové záznamy automaticky zmazané. Zariadenia, na ktorých je kamerový záznam uložený, sú dôkladne chránené fyzicky proti ich poškodeniu alebo krádeži uzamknutím v zabezpečenej miestnosti a tiež technicky proti ich napadnutiu kybernetickým útokom firewallovým programom a prístupovým heslom. Prístup k záznamu majú len vopred určené osoby, ktoré sú poučené o povinnostiach na ochranu osobných údajov.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ

Tabačka Kulturfabrik osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Hikvision Europe B. V., ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby aplikácie na prenos kamerového záznamu Hikvision ivms-4500nd, so sídlom v Holandsku.


ĎALŠÍ MOŽNÝ PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záznam získaný kamerovým systémom môže byť odovzdaný Policajnému zboru Slovenskej republiky alebo Mestskej polícii Košice, ak by to bolo účelné na vedenie vyšetrovania možného trestného činu alebo priestupku.


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME

Na to, aby mohla Tabačka Kulturfabrik napĺňať svoje poslanie, utvára so svojimi partnermi rôzne vzťahy, ktoré si niekedy vyžadujú spracúvanie osobných údajov partnera.


ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN a v niektorých prípadoch číslo občianskeho preukazu o osobách, s ktorými uzatvára rôzne druhy zmlúv v rámci napĺňania svojej činnosti. Osobné údaje v rozsahu rodné meno a priezvisko spracúva aj o štatutárnych orgánoch právnických osôb, s ktorými uzatvára rôzne druhy zmlúv v rámci napĺňania svojej činnosti. Uvedené osobné údaje Tabačka Kulturfabrik spracúva, lebo je to nevyhnutné, aby mohla zmluvy účinne uzavrieť a plniť ich. Keby dotknuté osoby Tabačka Kulturfabrik tieto údaje neposkytli, Tabačka Kulturfabrik by s nimi nemohla platne uzatvárať zmluvy resp. nadväzovať spoluprácu, ktorá vyžaduje nejaký druh formálneho vzťahu. Ide najmä o nasledujúce druhy zmlúv:

a) zmluvy o prenechaní priestorov do užívania;
b) zmluvy o poskytnutí grantu;
c) zmluvy o rezidencii umelca;
d) zmluvy, ktoré Tabačka Kulturfabrik uzatvára ako odberateľ rôznych plnení a licencií.
Tabačka Kulturfabrik spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza na účel uzatvárania zmlúv a plnenia si zmluvných záväzkov Tabačky Kulturfabrik.


VEKOVÉ OBMEDZENIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Tabačka Kulturfabrik takto spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ

Tabačka Kulturfabrik osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).


ĎALŠÍ MOŽNÝ PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá.


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB, KTORÉ SÚ ZAKLADATEĽMI TABAČKY KULTURFABRIK, ALEBO SÚ ČLENMI JEJ ORGÁNOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva osobné údaje členov svojho tímu, aby naplnila požiadavky na formálnu stránku ich vzťahu.


ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo občianskeho preukazu o osobách, ktoré sú jej zakladateľmi, alebo sú členmi jej orgánov. Uvedené osobné údaje Tabačky Kulturfabrik spracúva, lebo je to nevyhnutné podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tabačka Kulturfabrik spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza za účelom plnenia si zákonných povinností Tabačka Kulturfabrik. Keby Tabačka Kulturfabrik týmito údajmi nemohla disponovať, nemohla by udržiavať svoju registráciu, právnu subjektivitu, ani fungovanie.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie svojich zákonných povinností.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ

Tabačka Kulturfabrik osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).


ĎALŠÍ MOŽNÝ PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá.


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB, S KTORÝMI Tabačka Kulturfabrik SPOLUPRACUJE V RÁMCI NAPĹŇANIA SVOJICH CIEĽOV

Pri napĺňaní svojich cieľov sa Tabačka Kulturfabrik zapája do celej siete vzťahov tvorenej lokálne činnými osobami, od predstaviteľov verejnej moci až po aktívnych jednotlivcov. Aby s nimi mohla Tabačka Kulturfabrik udržiavať kontakt, potrebuje zaznamenávať ich kontaktné údaje.


ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa o osobách, s ktorými spolupracuje v rámci napĺňania svojich cieľov. Tieto osoby sú najmä:

a) poslanci Zastupiteľstva KSK;
b) úradníci orgánov verejnej správy;
c) podporovatelia Tabačky Kulturfabrik.

Tabačka Kulturfabrik spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je oprávneným záujmom Tabačky Kulturfabrik. Tabačka Kulturfabrik ako nezisková a verejno-prospešná organizácia je závislá od podpory verejnosti a jej volených zástupcov a na svoju činnosť nevyhnutne potrebuje udržiavať kontakt s regionálnymi volenými zbormi, organizáciami a jednotlivcami. V prípade, ak by Tabačka Kulturfabrik neviedla o týchto osobách evidenciu, nemohla by s nimi udržiavať komunikáciu a získavať ich podporu pre svoje aktivity.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva takto získané osobné údaje po dobu, kým to je nevyhnutné na účel jej oprávnených záujmov, ako je uvedený vyššie.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ

Tabačka Kulturfabrik osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

Keďže Tabačka Kulturfabrik má zamestnancov, musí spracúvať ich osobné údaje, aby mohla plniť svoje povinnosti voči týmto zamestnancom a štátu.


ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN, číslo občianskeho preukazu, údaje o manželovi (manželke) a o maloletých deťoch (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateľovi zdravotného poistenia o osobách, s ktorými ako zamestnávateľ vstupuje do pracovnoprávnych vzťahov. Uvedené údaje Tabačka Kulturfabrik spracúva, lebo je to nevyhnutné na plnenie svojich zákonných povinností ako zamestnávateľa.

Tabačka Kulturfabrik spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože dôvodom spracúvania je povinnosť Tabačka Kulturfabrik plniť si záväzky podľa osobitných predpisov. Keby Tabačka Kulturfabrik týmito údajmi nemohla disponovať, nemohla by vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov a plniť si ako zamestnávateľ zákonné povinnosti.


VEKOVÉ OBMEDZENIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Tabačka Kulturfabrik takto spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie si svojich povinností podľa právneho predpisu, na základe ktorého sú spracúvané.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ

Tabačka Kulturfabrik osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).


ĎALŠÍ MOŽNÝ PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá.


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Tabačka Kulturfabrik vám môže zasielať informácie o svojich aktivitách, ak s tým vyslovíte súhlas. Tiež môže odfotografovať návštevníkov podujatí, ktoré usporadúva, ak s tým vyjadria súhlas, a zábery použiť na svoju propagáciu.


ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik spracúva rodné meno a e-mailovú adresu dotknutých osôb, aby týmto osobám zasielala na uvedenú e-mailovú adresu správy o aktivitách Tabačka Kulturfabrik, ako sú napríklad správy o organizovaných spoločenských a kultúrnych podujatiach a o účasti Tabačka Kulturfabrik v rôznych projektoch. Tieto údaje Tabačka Kulturfabrik spracúva na základe informovaného súhlasu dotknutých osôb. Dotknuté osoby môžu takýto súhlas udeliť zaškrtnutím príslušného checkboxu (priečinka) vo formulári (OPT IN). Nikto nie je povinný Tabačka Kulturfabrik takýto súhlas udeliť. Ak osoba Tabačka Kulturfabrik tento súhlas neudelí, Tabačka Kulturfabrik jej nebude zasielať vyššie uvedené správy. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s Tabačkou Kulturfabrik neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.

Tabačka Kulturfabrik ďalej spracúva osobný údaj – fotografie a videá (audiovizuálny záznam) osôb, ktoré sa zúčastnia na podujatiach organizovaných Tabačkou Kulturfabrik v priestoroch, ktoré sú viditeľne označené ako priestory, v ktorých dotknuté osoby môžu byť na tieto účely fotografované.

Osoby vyjadria súhlas so zhotovením ich fotografie alebo videa Tabačkou Kulturfabrik a ich následným použitím na prezentáciu Tabačky Kulturfabrik a na informovanie verejnosti o podujatí tak, že sa budú zdržovať vo vyhradených priestoroch, ktoré sú označené ako priestory, v ktorých Tabačka Kulturfabrik zhotovuje tieto druhy záznamov na uvedené účely. Dotknuté osoby týmto spôsobom zároveň vyjadrujú súhlas so zhotovením a použitím ich podobizne na uvedené účely aj v zmysle práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu prejavov osobnej povahy podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tabačka Kulturfabrik sa zaväzuje, že fotografie a videá vytvorí a použije s ohľadom a úctou ku všetkým osobám, ktoré sa na nich objavia, pričom za žiadnych okolností nepoužije a nezverejní nijaký záber, fotografiu či nahrávku, ktorá by mohla uviesť osoby do nepríjemnej či kompromitujúcej situácie, alebo by mohla poškodiť dobré meno, ľudskú dôstojnosť, vážnosť týchto osôb alebo im inak spôsobiť nepohodlie. Tabačka Kulturfabrik apeluje na ľudí, ktorí sa nájdu na fotografii alebo videu vytvorenom Tabačkou Kulturfabrik na tento účel, aby v prípade, ak sa cítia takýmto postupom Tabačkou Kulturfabrik poškodení, kontaktovali Tabačku Kulturfabrik, aby mohla urobiť nápravu.

Tieto údaje Tabačka Kulturfabrik spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, Tabačka Kulturfabrik ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s Tabačkou Kulturfabrik neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.


DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPROSTREDKOVATEĽ

Tabačka Kulturfabrik osobné údaje spracúva prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

a) spoločnosti Google LLC, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloud), vyhodnocovania (analytics) dát a

b) spoločnosti Rocket Science Group, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby aplikácie Mail Chimp – ktorá poskytuje rozhranie, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby zadávajú údaje, ktoré majú v úmysle odovzdať Tabačke Kulturfabrik, vyjadrujú súhlas so spracúvaním týchto údajov na marketingové účely, a ktorá zabezpečuje následné rozosielanie správ dotknutým osobám o aktivitách Tabačky Kulturfabrik,

obidve so sídlom v Spojených štátoch amerických.


ĎALŠÍ MOŽNÝ PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Fotografie a videá, na ktorých sú zobrazené dotknuté osoby a ktoré Tabačka Kulturfabrik vytvára, ako je uvedené vyššie v tejto časti, Tabačka Kulturfabrik odovzdáva ďalej:

a) spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, na ktorej Tabačka Kulturfabrik uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku;

b) spoločnostiam Twitter International Company a Twitter, Inc., ktoré spoločne prevádzkujú sociálnu sieť Twitter, na ktorej Tabačka Kulturfabrik uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom spoločnosť Twitter International Company má sídlo v Írsku a spoločnosť Twitter, Inc. má sídlo v Spojených štátoch amerických;

c) spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Instagram, na ktorej Tabačka Kulturfabrik uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku;

d) spoločnosti Google LLC, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Google+, na ktorej Tabačka Kulturfabrik uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Spojených štátoch amerických.


SPOLOČNÉ PODMIENKY

Nižšie nájdete ďalšie informácie, ktoré vám Tabačka Kulturfabrik ako spracúvateľ osobných údajov poskytuje podľa GDPR.


PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Osobné údaje, ktoré Tabačka Kulturfabrik spracúva, môžu byť v rámci ich spracúvania prenášané do tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov – Spojené štáty americké, a to spoločnostiam certifikovaným v režime Privacy Shield, na základe článku 45 ods. 3 GDPR a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, odkaz na ktoré ďalej uvádzame: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN.


VEKOVÉ OBMEDZENIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Tabačka Kulturfabrik spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku. Osoby mladšie ako šestnásť rokov nesmú Tabačke Kulturfabrik posielať nijaké údaje a Tabačka Kulturfabrik nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa Tabačka Kulturfabrik dozvie, že sa do jej sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako šestnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

Výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na marketingové účely tak ako je uvedené vyššie. Na fotografiách a videách môžu byť zachytené aj osoby mladšie ako šestnásť rokov. V týchto prípadoch sa za súhlas zákonného zástupcu s takýmto spracúvaním osobných údajov osoby mladšej ako šestnásť rokov považuje umožnenie zákonným zástupcom osobe mladšej ako šestnásť rokov, aby sa zdržiavala v označených priestoroch.


ĎALŠÍ SPROSTREDKOVATELIA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tabačka Kulturfabrik môže všetky osobné údaje spracúvať i prostredníctvom subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktoré jej poskytujú právne, účtovné a obdobné služby.


PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel marketingu možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, teda zaškrtnutím checkboxu, ktorý je prístupný v každom e-maile, ktorý Tabačka Kulturfabrik dotknutej osobe zašle resp. zrušením zaškrtnutia checkboxu na okne spravovania cookies. Súhlas možno tiež odvolať odoslaním písomnej žiadosti na e-mail Tabačky Kulturfabrik uvedený vyššie.

Čiastočnú výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na marketingové účely tak ako je uvedené vyššie. Tabačka Kulturfabrik prestane spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po tom, ako dotknutá osoba odvolá súhlas. Avšak Tabačka Kulturfabrik nedokáže zabezpečiť, aby po odvolaní súhlasu nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov sociálnymi sieťami a inými používateľmi sociálnych sietí, na ktoré fotografie a videá umiestnila.


PRÁVO NA OPRAVU

Dotknutá osoba má právo, aby Tabačka Kulturfabrik bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


PRÁVO NA VÝMAZ

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Tabačky Kulturfabrik bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Tabačka Kulturfabrik je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.


PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Dotknutá osoba má právo na to, aby Tabačka Kulturfabrik obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Tabačka Kulturfabrik overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Tabačka Kulturfabrik už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Tabačky Kulturfabrik prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Tabačke Kulturfabrik, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Tabačka Kulturfabrik bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.


PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov Tabačky Kulturfabrik. Tabačka Kulturfabrik nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.


AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE A PROFILOVANIE

Tabačka Kulturfabrik nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.


PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo získať od Tabačky Kulturfabrik potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od Tabačky Kulturfabrik opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu;
j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Tabačka Kulturfabrik účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.


PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že Tabačka Kulturfabrik pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže na Tabačku Kulturfabrik podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý môže tiež kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 02 / 3231 3214, alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.