aktuality – 06. novembra 2020

KRAJSKÉ KREATÍVNE CENTRUM V KOŠICIACH NAPOKON BUDE!

Po dlho odkladanej a netrpezlivo očakávanej výzve MK SR na centralizovanú podporu kreatívneho priemyslu, sme sa napokon dočkali jej schválenia a ohlásenia výsledkov. Medzi schválenými žiadosťami je aj tá z Košíc, čo znamená, že v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej 3 vznikne nové Kreatívne centrum Košického kraja (KCKK).

Takmer 18 mil. eur bude použitých na rekonštrukciu budov a nádvoria v jednom z dvorov tohto rozľahlého areálu, ako aj na investície do technológií, vybavenia centra a na takzvané mäkké aktivity projektu.

Projekt KCKK bude zameraný hlavne na vytvorenie moderných ateliérov, kreatívnych štúdií, FabLabov, dielní, HUB-u, coworkingov, ako aj špecializovaných priestorov NU TECH labov zameraných na nové technológie, určené pre mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regióne.

Projekt je súčasťou vízie celkovej konverzie historického areálu na moderné kreatívne centrum, z ktorého by mohla v budúcnosti vzniknúť nová mestská kreatívna štvrť. Keďže Kreatívne centrum vznikne v tesnej blízkosti Tabačky Kulturfabrik, ktorá je tiež súčasťou pôvodného areálu tabakovej továrne je prirodzené, že o projekt som sa od počiatku živo zaujímal. Preto sa Tabačka Kulturfabrik v spolupráci s HUBa coworking a ďalšími organizáciami a odborníkmi z oblasti kreatívneho priemyslu dlhodobo zaoberala touto víziou a celý tento tím bol teda logicky prizvaný aj na spoluprácu pri jej formulovaní, pre potreby žiadosti predkladanej na MK SR. Aktívne sme, ako súčasť väčšieho tímu, spolupracovali aj na príprave a vypracovaní žiadosti projektu KCKK. Za vypracovanie žiadosti KCKK zodpovedala Agentúra regionálneho rozvoja (ARR), ktorá bola vedením KSK poverená vypracovaním a podaním žiadosti projektu na MK SR.

Za zásadný úspech počas úvodných prác na projekte som považoval presadenie návrhu na zapojenie  odborníkov z oblasti kreatívnych centier a kreatívneho priemyslu do samotnej tvorby projektu. KSK aj ARR reflektovali na náš návrh, čo bolo z môjho pohľadu kľúčovým momentom pre vznik materiálu, ktorý určí správne a zmysluplné smerovanie projektu. Už v začiatkoch jeho formovania sa podarilo presvedčiť vedenie kraja a ARR, že z projektu v žiadnom prípade nemôže byť vynechaná už jestvujúca, spontánne vytvorená komunita kreatívcov pôsobiacich v areáli. Ba naopak, že je nesmierne dôležité, aby sa stali jeho prirodzenou súčasťou, bol využitý ich potenciál a projekt vytvoril priestor pre vznik synergie aktuálnych užívateľov areálu s potenciálom a aktivitami budúceho kreatívneho centra. Opodstatnenosť tohto postoja potvrdila aj samotná aktivita kreatívcov pôsobiacich v areáli, ktorí v snahe aktívne a koordinovane komunikovať s vlastníkom budovy pristúpili v minulom roku k založeniu spoločného občianskeho združenia pod názvom STROJ.

Teraz, keď sú už výsledky výzvy známe a projekt KCKK patrí medzi podporené, je dôležité aký zvolí KSK postup pri ďalších krokoch smerujúcim k jeho realizácii a aký bude samotný postoj kraja ku prácam na projekte. Z vlastnej skúsenosti viem, že realizačná fáza akéhokoľvek projektu predstavuje vždy o niečo vážnejšie bremeno zodpovednosti, ako jeho kreovanie pre potreby výzvy. Preto považujem za dôležité ako sa KSK vysporiada s otázkou zabezpečenia odborného tímu, ktorý ponesie zodpovednosť za riadenie, prípravu a realizáciu projektu, poskytne projektu príslušnú expertízu, povedie jeho vývoj a bude mať prirodzenú motiváciu, ktorá býva motorom akejkoľvek zmysluplnej realizácie. Inak povedané, akým spôsobom KSK vytvorí funkčný model pracovnej skupiny odborníkov a expertov, ktorí budú garantovať celý proces kreovania až po jeho samotnú implementáciu. 

Zo skúsenosti, ktoré z prípravného tímu mám, predpokladám, že jeho najväčšou výzvou bude vypracovanie funkčného Modelu fungovania KCKK, vytvorenie vhodnej formy budúcej  inštitúcie, jej organizačnej štruktúry, prevádzkového a ekonomického modelu, ako aj  vytvorenie plánu pre budovanie a rozvoj komunít pôsobiacich na pôde areálu i celého kraja v odvetví kreatívneho priemyslu.

Je dôležité si uvedomiť, že ide o výnimočnú investíciu veľkého rozsahu, ktorá má potenciál zásadne zmeniť prostredie v ktorom sa bude realizovať a to v doslovnom aj prenesenom zmysle slova. Samosprávy nemajú s podobným obsahom veľa skúseností a je teda samozrejmé, že ani úrad KSK nedisponuje vlastnými kapacitami a odborníkmi so skúsenosťami v tak špecifickej oblasti akou kreatívny priemysel je. Dúfame, že rovnakou samozrejmou bude aj eliminovanie snahy tento nedostatok suplovať prácou neodborných pracovníkov. Veď ako jediný z víťazných projektov tejto výzvy máme skúsenosť s podobne unikátnym projektom EHMK 2013, ktorého úspechy ako aj chyby nám môžu pomôcť pri robení tých správnych krokov.

Tabačka Kulturfabrik sa tejto téme ako bezprostredný sused budúceho kreatívneho centra venuje takmer štyri roky. Do tvorby odbornej časti projektu KCKK, ktorý bol MK SR schválený bola, aj vďaka tejto aktivite, zapojená aj Expertná skupina, ktorá vznikla v roku 2017. V nej pod vedením Michala Hladkého a mňa pracovali R. Kitta, B. Vaitovič, P. Beňo, P. Mészáros, K. Živanović, P. Kočiš, K. Rampáčková, B. Bernár, J. Varchola,  M. Čech a prostredníctvom konzultácií aj ďalší odborníci. 

Aj preto mám radosť z pozitívneho výsledku a verím, že práca všetkých zapojených bude mať význam. Dúfam, že realizácia projektu bude správne uchopená, dotiahnutá do úspešného konca a nové  Kreatívne centrum Košického kraja sa stane realitou a ďalším dôležitým medzníkom pri napĺňaní celkovej vízie konverzie areálu a vzniku novej mestskej kreatívnej štvrte.

Autor textu: Peter Radkoff / 06.11. 2020

 

Koncepcia novej kreatívnej štvrte – autori: Peter Radkoff, Peter Beňo, Pavol Mészáros. Vizualizácia: Peter Beňo