aktuality – 19. februára 2021

TBCK forward – nová príležitosť pre autorky dokumentárnych filmov

TBCK forward – nová príležitosť pre autorky dokumentárnych filmov rezidenčný program pre dokumentaristky

Prihlášky zaslať na email: marko@tabacka.sk do 1. apríla 2021

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Tabačka Kulturfabrik štartuje nový rezidenčný program zameraný na film. TBCK forward je určený autorkám dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy (Česko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Arménsko, Gruzínsko, Slovensko  Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Kosovo, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Severne Macedónsko).

Prihlásiť sa môžu autorky/režisérky majúce za sebou natočenie minimálne jedného dokumentu, ktorý bol verejne premietaný v kine, na festivale, v TV vysielaní alebo na online platforme. Záujemkyne o jednomesačný rezidenčný v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik v Košiciach pobyt musia mať trvalé bydliskom v jednej z vyššie uvedených krajín. 

Vybrané dokumentaristky počas rezidencie vytvoria krátky dokument (do 5 minút) s ľubovoľnou témou  podmienenou ženskou hlavnou hrdinkou z lokálneho prostredia Košíc. Okrem príležitosti uvažovať nad vlastnou prácou a budúcnosťou, dostanú v podpornom prostredí rezidencie možnosť predstaviť svoju prácu prostredníctvom rozhovoru publikovaného na webe Tabačky Kulturfabrik.

Pri tvorbe budú autorkám k dispozícii mentorky – významné slovenské dokumentaristky, ktoré pomôžu nasmerovať a konzultovať kreatívny proces. Tabačka Kulturfabrik zabezpečí technické podmienky na vytvorenie diela (kameru, zvukovú techniku a strižňu). Predpokladom je, že prihlásené dokumentaristky dokážu samostatne ovládať kameru, podpora pri strihu bude v prípade potreby zabezpečená.

Počas pobytu budú autorkám uhradené výdavky na cestu, ubytovanie a strava. Výsledný dokument bude v premiére uvedený v rámci programu Kina Tabačka. 

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho formulára a zaslanie stručného CV, vrátane online odkazu na minimálne jeden verejne uvedený film s anglickými titulkami, motivačný list a orientačný časový návrh realizácie rezidencie v termíne do konca roka 2021. Podklady (aj prípadné otázky)  je potrebné poslať na email: marko@tabacka.sk do 1. aprila 2021.

Návrhy termínov nie sú záväzné pre organizátorov rezidencie. 

Výber rezidentiek predstaví komisia zložená zo zástupkyne odbornej verejnosti, zástupcu kultúrneho centra a dramaturga rezidenčného programu TBCK forward. Vybrané rezodentky budú kontaktované mailom do 15. apríla 2021. Začiatok prvej rezidencie je plánovaný 1. mája 2021.

Realizáciu TBCK forward z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Tabačka Kulturfabrik je kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Je neprehliadnuteľným kultúrnym bodom mesta a regiónu, miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia (koncerty, divadlo, tanec, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky) a množstva komunitných aktivít. Svojou činnosťou podporuje otvorený spôsob zmýšľania, kreativitu, poskytuje vzdelanostné zázemie a rozvíja kritické myslenie. www.tabacka.sk

Tabačka Kulturfabrik відкриває нову можливість для жінок-авторок документальних фільмів. Резиденція для авторок документального кіно із Центральної та Східної Європи (Чеська Республіка, Польща, Україна, Білорусь, Вірменія, Грузія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Словенія, Хорватія, Сербія, Косово, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія і Північна Македонія).
Заявки можуть подавати режисерки та авторки документального кіно, які мають принаймні один фільм, який було публічно представлено в кінотеатрах, фестивалях, на телебаченні або цифрових платформах.
Кінцевий термін подачі заявки: 1 квітня.

TBCK forward – new opportunity for female authors of documentary films – residency program for female documentarians

Submit applications to the email: marko@tabacka.sk by 1 April 2021

Tabačka Kulturfabrik starts a new residency program focusing on a film. TBCK forward is intended for female authors of documentary films from Central and Eastern Europe (Czech Republic, Poland, Ukraine, Belarus, Armenia, Georgia, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia).

Applications can be submitted by the female authors/directors who have made at least one documentary which was publicly screened in a cinema, at a festival, on TV or on an online platform. Applicants applying to the one-month residency in the cultural centre Tabačka Kulturfabrik in Košice must have a permanent address in one of the countries mentioned above.

During the residency the selected documentarians will make a short documentary (no longer than 5 minutes) on any topic conditioned by a female main character from a local area of Košice. In addition to having an opportunity to reflect on their own work and future in a supportive environment they will get a chance to present their work in the interview published on the website of Tabačka Kulturfabrik. 

While working, the authors will have mentors – prominent Slovak female documentarians who will assist in guiding and consulting a creative process at their disposal. Tabačka Kulturfabrik shall provide a technical support for the work (camera, audio equipment and editing room). It is assumed that applying documentarians will be able to operate the camera themselves, support in editing shall be provided if necessary.

During the residency the authors will have covered all travel expenses, accommodation and meal costs. The final documentary will be premiered as part of the program of the Cinema Tabačka.

In order to be included in a selection it is necessary to fill in an application form and send a brief CV including online link to at least one publicly screened film with English subtitles, motivation letter and time suggestion of the residency by the end of the year 2021. Documentation (including any questions) shall be sent to the email: marko@tabacka.sk by 1 April 2021.

Suggestions of the time of residency are not binding for the organizers of the residency.

Selection of residency participants shall be presented by a committee comprising of a representative of an expert community, representative of the cultural centre and the dramaturge of the TBCK forward residency program. Selected participants will be contacted via email by 15 April 2021. Beginning of the first residency is planned on 1 May 2021.

TBCK forward is supported using public funding by Slovak Arts Council. Tabačka Kulturfabrik is a cultural centre and an open zone for art, creativity and cooperation. It is an unmissable cultural point of the city and the region, a place for presentation and production of various genres of contemporary art (concerts, theatre, dance, new circus, exhibitions, multicultural events, interactive installations, workshops, lectures) and number of community activities. With its activity it supports an open way of thinking, creativity, provides an educational background and develops a critical thinking. www.tabacka.sk