aktuality – 31. decembra 2020

Zápočet investícií ako cesta k rýchlejšiemu vyrovnaniu pravidelne splácaného dlhu na opäť cez hlasovanie poslancov neprešiel.

Naše občianske združenie sa usiluje o získanie zápočtu investícií, do majetku KSK – priestoru v ktorom prevádzkujeme kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik už dlhodobo. Vedenie KSK prejavilo ochotu ku vzájomnej dohode, ktorou by sa dosiahlo zníženie existujúceho dlhu a jeho rýchlejšie vyrovnanie.

V decembrovom zastupiteľstve vedenie KSK opätovne prejednávalo možnosť započítania investície voči nášmu dlhu. K jeho schváleniu bol potrebný súhlas minimálne 35 poslancov zastupiteľstva KSK. Bohužial hlasovanie aj na štvrtý pokus dopadlo /o šesť hlasov poslancov/ neúspešne.

V súvislosti s týmto bodom rokovania zastupiteľstva KSK nás oslovil zástupca šéfredaktora Košice:Dnes Roman Rokytka s prosbou o zodpovedanie pár otázok. Na otázky zaslané mailom sme odpovedali, avšak z našich odpovedí sa do zverejneného článku dostalo len malé percento. Preto vám ich ponúkame v plnom znení a prikladáme aj odkaz na zverejnený článok Košice:Dnes, prehľad poslaneckého hlasovania a link na záznam zo zasadnutia zastupiteľstva.

Veríme, že ako návštevníkov nášho kultúrneho centra a programov, ktoré v prenajatých priestoroch realizujeme, vás bude hlasovanie vami volených poslancov aj diskusia o Tabačke Kulturfabrik na pôde zastupiteľstva zaujímať.

Záznam z 15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK konanéno 09.12.2019.

https://startup.vucke.sk/VideoIndex/zasadnutie_2019-12-09/HerVie/HerVieHtml5.html

od 13:21:17 22a Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.

Článok redaktora Košice:Dnes

https://kosicednes.sk/tema-dna/nizsi-najom-pre-tabacku-uz-zupan-nechce-poslanci-aj-tak-odmietli-riesit-jej-dlh/

Prehľad hlasovania poslancov:

Otázky redaktora a odpovede:

 

  1. Ako hodnotíte, že Zastupiteľstvo KSK neschválilo úpravu výšky nájmu pre OZ BONA FIDE a finančné usporiadanie investícii nájomcu ( ich započítenie s dlhom nájomcu)? Čo to bude znamenať pre fungovanie kultúrneho centra Tabačky Kulturfabrik? 

Vedenie KSK vypustilo zo svojho ostatného návrhu do zastupiteľstva bod týkajúci sa zníženia nájmu, dohodli sme sa že vedenie podá len započítanie našej investície s dlhom na energiách. S rozhodnutia sme sklamaní, mrzí nás, že časť poslancov nedala prednosť skráteniu našej lehoty splácania dlhu a neumožnili nám ho splatiť skôr. Zároveň je pre nás sklamaním, že naša investícia do priestorov pre nich nemá žiadnu dôležitosť ani váhu a neuvedomujú si, ako by nám jej započítanie pomohlo, tak pri splácaní dlhu, ako aj pri samotnom rozvoji kultúrneho centra a jeho aktivít, ktoré sú tu koniec koncov pre občanov tohoto mesta a nášho regiónu.

  1. Z materiálom predložených na rokovanie zastupiteľstva vyplýva, že OZ ako nájomca na základe požiadavky prenajímateľa (KSK) predložil prehľad príjmov a výdavkov za rok 2017, vrátane platov manažmentu. Ako ste vnímali túto požiadavku? 

Nemali sme problém predožiť dokumenty, kt. od ná zástupiteľstvo požadovalo, nemáme čo skrývať a naša organizácia pravidelne prechádza auditom a kontrolami na úrovni ministerstva kultúry alebo vnútra. Pracujeme s verejnými peniazmi, kt. musia byť riadne, preukázateľne, efektívne a hospodárne minuté.

Zároveň, ale považujeme za scestné, aby zástupcovia kraja, či zastupiteľstva požadovali od akejkoľvek občianskej iniciatívy, ktorá sa nezodpovedá poslancom, také interné údaje ako je prehľad príjmov a výdavkov, či výšku platov manažmentu. V tejto súvislosti podotýkame, že tieto informácie nijako nesúvisia s nakladaním s verejnými prostriedkami, či verejným majetkom. A čo sa týka platov, môžme povedať, že sú vzhľadom na naše výkony nízke a takmer každý z tímu v centre zastáva viacero funkcií. Dlhodobo trpíme finančnou aj personálnou poddimenzovanosťou a napriek tomu sa snažíme, aby sa tento fakt neodzrkadľoval v hodnotách a programe, ktorý občanom prinášame.   

Akýkoľvek dialóg na úrovni tretí sektor a štána správa by mal byť vedený na úrovni partnerstva a uvedomovania si, v čom je ktorá strana silná a v čom prínosná pre občanov. 

  1. Ďalšou požiadavkou KSK bolo, aby OZ predložilo prehľad podnájomných vzťahov. Tento prehľad nie je súčasťou materiálov predložených poslancom. Koľko takýchto podnájomných vzťahov má OZ, s kým, aké priestory sú predmetom podnájmu a aká je za nich stanovená výška úhrady ? 

Aktuálne máme 13 podnájomcov (naších rezidenčných partnerov). Zmluvy, kt. s nami podpisujú podliehajú predchádzajúcemu schvaľovaniu KSK. Zároveň naše o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, nemôže navyšovať výšku nájmu za nebytové priestory pre podnájomcov, preto majú všetci naši partneri presne tie isté nájomne podmienky ako my, to znamená, že na podnájomcoch žiadny spôsobom neprofitujeme. Pre výpočet výšky zálohových platieb za energie využívame energetika, ktorý pracuje aj pre KSK. Jeden z partnetov nás na sklonku roka opustil nakoľko pivničné priestory dlhodobo nespĺňajú podmienky na daný účel a začali byť zdravotne závadné. 

  1. OZ Bona Fide je zakladateľom a vlastníkom dvoch ďalších subjektov – neziskovej organizácie Tabačka Kulturfabrik a obchodnej spoločnosti Tabačka Productions. Za akým účelom boli vytvorené tieto dva subjekty, aké činnosti vykonávajú a aké výnosy z činnosti v priestoroch prenajatých od KSK sú súčasťou ich príjmov? Požadoval KSK od OZ Bona Fide aj prehľad hospodárenia týchto dvoch subjektov?    

Nemáme informácie  o tom či požadoval, ale v princípe nemá žiadne právo a dôvod požadovať akékoľvek dokumentácie tohoto typu.

Tabačka Kultrurfabrik je n.o. , ktorá získava časť dotácií na program kultúrneho centra a tieto všetky musia byť riadne výúčtované a podliehajú auditu a kontrolám, ktorých úspešný výsledok je prvým predpokladam k možnosti uchádzať sa o podporu aj v ďalších výzvach. 

Tabačka production s.r.o bola založená účelovo kvôli výzve projektu decentralizovanej podpory MKSR pre rozvoj kreatívneho priemyslu, ktorej vytvorenie bolo podminekou podávania žiadosti. Projekt doteraz nebol MKSR vyhodnotený a tato organizácia nemá aktuálne žiadnu aktivitu, stratila opodstatnenie a je v štádiu riešenia.

  1. Ako vnímate požiadavku na zástupcu KSK a zástupcu Mesta Košice v orgánoch OZ, ktorá bola zdôvodňovaná potrebou väčšej kontroly finančných tokov OZ Bona Fide?  

Otázka požiadavky KSK a mesta Košice sa nám vidí z pohľadu riešenia dlhodobej podpory a rozvoja naších inovatívnych vízií zaujímavá a hodná diskusie, najmä v kontexte medzisektorovej spolupráce na Slovensku. Ale rozhodne nie z pohľadu kontroly našich financií, toto považujeme za absolútne neštandartné a neopodstatnené.

Určite by to bola zaujímavá spolupráca na úrovni tretieho sektora, mesta a KSK, ale do takého partnerstava môžu vstúpiť jedine partneri, ktorí sa navzájom vážia a rešpektujú. V situácii kedy návrh na zápočet neprešiel ani len cez Kultúrnu komisiu a nálada v časti zastupiteľtva je taka aká je, by to nebol logický krok. 

Našim cieľom je získať si dôveru poslancov v naše aktivity a naše dlhodobé vizie, to nám dáva zmysel pre nalpnenie našich cieľov a misie. Napokon sme občianska inicitíva, ktorá tu nemusí byť večne. Vnímame projekt nášho kultúrneho centra, ako naše poslanie pre rozvoj kultúry a skvalitnenie života v našom meste a regióne, ale nie za každú cenu. Aktuálne výsledok hlasovania je pre nás aj známkou, že niektorí volení zástupcovia občanov buď nerozumejú, alebo nechcú rozumieť našej práci ktorú robíme, alebo zneužívajú našu verejnoprospešnú činnosť na politické učely. 

Vnímame to ako výzvu intenzívnejšie komunikovať s predstaviteľmi samosprávy, najmä poslancami. Potrebujeme však partnera, ktorý chce komunikovať, chce a dokáže nás počúvať. Možno sme sa mýlili, v našom presvedčení, že výsledky našej práce, porovnanie našich výsledkov s podobnými kultúrnymi centrami hovoria jasnou rečou v náš prospech. 

V nasledujúcom období sa budeme snažiť tento fakt napraviť a veríme, že sa nám to podarí a že nás čaká skvelý rok 2020.